Fastighetsnätverket logotyp

Verktyg

Här samlar vi verktyg, riktlinjer och mallar som kan vara till hjälp i dina energiprojekt. Verktygen återfinner ni under relevant rubrik. 

Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är ett av målen att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Byggföretagen har därför tagit fram en vägledning för kartläggning med tillhörande beräkningsverktyg som stöd och hjälp för det arbetet.

Solcellsinstallation

Upphandling:

Det kommunala bolaget Örebrobostäder har ett väl genomarbetat underlag som har legat till grund för alla deras solcellsinstallationer.

Även för icke-offentlig upphandling är det bra att ställa krav och frågor för att få en bra solcellsanläggning. Mallen nedan har tagits fram genom projektet Framtidens solel. 

Säkerhet:

Det är viktigt att ta hänsyn till el- och brandsäkerhet vid en solcellsinstallation och att solcellsinstallationen inte påverkar räddningspersonalens säkerhet och insatsmöjligheter på byggnaden ifall det skulle bli en brand. Läs om hur du ska göra i Nerikes Brandkårs riktlinjer.

Övrigt:

På uppdrag av Energikontoret har WSP gjort en kartläggning av vad olika elbolag ger för överskottselen. Det är en ögonblicksbild, men kan vara till stöd för att jämföra elhandelsavtal och veta vad du ska titta efter.

Energikrav vid upphandling

Upphandlingar vid nyproduktion och renoveringar är bra tillfällen att ställa energikrav och minska byggnadens energikostnader. Här finns verktyg som kan vara till nytta för detta.

Lokalbyggnader:

Energimyndighetens nätverk Belok har tagit fram ett antal mallar för kravspecifikationer vid upphandlingar med fokus på lokalbyggnader. Här finns både mallar för att anställa personal och för att ställa krav på olika tekniska system. 

Flerbostadshus:

För flerbostadshus har Energimyndighetens nätverk BeBo tagit fram Energikrav Bebo. Det syftar till att stötta byggherrar för bättre energiprestanda vid renovering. 

Totalmetodik

Totalmetodiken är en metod för att hitta och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Genom att arbeta genomtänkt och genom åtgärdspaket istället för att utföra enskilda åtgärder kan fastighetsägaren systematiskt och effektivt minska fastighetens energibehov. 

Programvaran Belok Totalverktyg används för att räkna fram åtgärder till åtgärdspaket i lokalbyggnader utifrån givna lönsamhetskrav. 

Lönsamhet och livscykelkostnad (LCC)

Det finns flera sätt att räkna på lönsamhet som bättre tar hänsyn till energianvändning och kostnader i driften än återbetalningstiden. Genom att exempelvis beräkna livscykelkostnaden (LCC) kan du jämföra kostnaden för olika alternativa åtgärder eller system under hela deras livslängd. 

Värme och ventilation

Med Beloks verktyg för värmeåtervinning ur frånluft kan du beräkna värmebehovet för tilluften och elbehovet för fläktarna.

Drift

Belok Driftanalys är en programvara som hjälper fastighetsägaren att drifta energieffektivt med intrimmade tekniska system. 

Externa länkar

Här finns länkar till externa hemsidor där det kan finnas fler verktyg att hämta.