Fastighetsnätverket logotyp

Vi söker dig som vill få mer hållbara fastigheter!

2021-09-02

Är du en fastighetsägare som tänker hållbart?

Bra, för vi söker dig som vill klimatanpassa fastigheter för framtiden!

Att tänka hållbart blir allt viktigare och fler hyresgäster värderar fastighetsbolag som bryr sig om miljön och klimatet. För mindre fastighetsägare kan brist på resurser och erfarenhet utgöra hinder för energieffektivisering och minskade driftkostnader.

Med projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige vill vi få fler fastighetsägare att identifiera och genomföra energieffektiviserande åtgärder. Då skapas bättre inomhusmiljö, minskade klimatutsläpp samtidigt som det sparar pengar.

För en mindre fastighetsägare kan erfarenhet och kunskap kring energiarbete saknas inom verksamheten. Vi vill bidra till att fler kan intensifiera energiarbetet och lägga grunden för ett långsiktigt och systematiskt energiarbete. Aktiviteten riktar sig till er fastighetsägare som klassas som mikroföretag[1] eller små företag[2] och det är kostnadsfritt att medverka. Utlysningen stänger 15 oktober 2021 och det är först till kvarn som gäller.

Från enkla åtgärder till mer avancerad driftoptimering

I de flesta byggnader finns ofta både enkla och lönsamma åtgärder som kan genomföras mer direkt, som att optimera och trimma in byggnadens befintliga system. Byggnader är olika utformade och har olika historik kan åtgärder och resultat skilja sig åt.

Som stöd kommer utvalda fastighetsägare erbjudas ett driftoptimeringsbesök. Besöket görs av konsult med expertis inom området tillsammans med förvaltare och driftansvarig. Tillsammans tittar vi på byggnadens teknikutrymmen för värme och ventilation för att identifiera möjligheter till driftoptimering.

Underlaget som du får presenterar förslag till åtgärder för minskad energianvändning, minskad driftkostnad och uppskattad investering. Underlaget lägger en grund för att formulera energimål för företaget eller ett gemensamt energiåtagande tillsammans med andra fastighetsägare. 

Gemensamt energiåtagande – tillsammans gör vi mer

Ett gemensamt energiåtagande syftar till att identifiera fastighetsägare som tillsammans vill arbeta fram och fatta beslut om ett gemensamt energiåtagande.

Från kollegor i branschen har vi sett vikten av att sätta mål på energi- och klimatarbete. Nivån på målet som sätts är inte viktigast. Det viktiga är att målet tydliggör att det är en viktig fråga som ska följas upp för att visa utveckling.

SMARTa mål på dina villkor

Mål kan baseras på fastighetsägares egen kunskap om potentialen i sitt bestånd t.ex. baserat på tidigare energikartläggningar, energistatistik och erfarenheter från liknande aktörer i branschen. Mål kan även baseras på underlag från driftoptimeringsbesök (se ovan) för de fastighetsägare som fått det beviljat.

Vi erbjuder stöd från Fastighetsnätverket att tillsammans med er ta fram förslag på SMARTa mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet).

Grund för ett systematiskt, långsiktigt energiarbete

Att identifiera åtgärder för minskad energianvändning och sätta mål för energiarbete är en viktig start. Driftoptimeringsbesöken kommer också identifiera större energiåtgärder som kan utredas och inkluderas i byggnadens långsiktiga underhållsplan för att skapa lönsamhet. Detta ger en grund för att bedriva ett systematiskt, långsiktigt och lönsamt energiarbete.

Stöd och lärande

För dig som ansluter dig till energiåtagandet finns möjlighet till kontinuerligt stöd i er process att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. Vi kommer ha informationsträffar med olika inriktning i mindre grupper. Fokus kommer ligga på diskussion och erfarenhetsutbyte men vid önskemål kan även expertis från Fastighetsnätverk medverka.

Möjlighet till marknadsföring

Det blir idag allt viktigare att miljöprofilera sitt företag. För dig som ansluter dig till energiåtagandet finns möjlighet att genom projektets kommunikationsinsatser synas i olika sammanhang, t.ex. på www.fastighetsnatverket.se och LinkedIn men också genom att delta och presentera hur ni utvecklat ert energiarbete.

Vill ni vara med? Gör så här!

Har ni intresse av driftoptimeringsbesök och stöd för energiåtagande för att utveckla ert energiarbete. Skicka en intresseanmälan till fastighetsnatverket@regionorebrolan.se med titeln ”Energiåtagande”.

Inkludera följande i mejlet:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson och e-postadress
  • Antal anställda
  • Ange om intresset är för ”driftoptimeringsbesök och energiåtagande” eller endast ”energiåtagande”.

Har ni frågor eller behov av dialog så kontakta mer än gärna oss 

Kontaktperson                                    Telefon               Mejladress
Niklas Jakobsson, Örebro                    019-602 63 29     niklas.jakobsson2@regionorebrolan.se

Kickan Grimstedt, Östra Götaland     010-103 92 74     Kickan.Grimstedt@regionostergotland.se

August Lindholm, Mälardalen             0735-331 239     august.lindholm@energikontor.se

  

[1] Mikroföretag: företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning  som understiger två miljoner euro

[2] Små företag: företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro