Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd fallstudie: Kulverten upp i Ljuset

  • Termografiskt foto av värmeleckage i kulvert

    Termografiskt foto av värmeleckage i kulvert

2019-11-08

Region Örebro län Område Fastigheter förvaltar idag Örebros universitetssjukhus. Kulvertarna och intilliggande teknikutrymmen har tekniska installationer som kylanläggningar, undercentraler och reservkraftsystem. Installationerna ger upphov till läckage av värme. Denna värme skulle kunna reduceras och tillvaratas (förflyttas) för att minska värmebehov i andra delar av byggnaden.

Fallstudien syftar till att utreda om och hur låggradig överskottsvärme från kulvertar kan tillvaratas genom att växlas eller förädlas för att nyttjas i byggnadens befintliga värme- eller kylsystem. Ett urval av kulvertar och apparatutrymmen har studerats inom denna fallstudie.

Fallstudien föreslår sätt att minska onödig energiläckage i kulverten och visar att det går att utnyttja låggradig överskottsvärme från kulvertar till markvärme utanför entrén till akutmottagningen.

Läs mer om fallstudien och rapporten