Fastighetsnätverket logotyp

Driftträffar med fokus på användarvänliga styrsystem

2020-12-10

Under senhösten presenterade tre av Fastighetsnätverkets medlemmar sina styrsystem för att driftoptimera sina byggnader . Fokus har legat på att utbyta erfarenheter kring olika system för att de ska bidra till god inomhusmiljö och minskad energianvändning.

Länsgården – ”energi och effekt på rätt plats vid rätt tillfälle”

Mats Strömberg från Länsgården presenterade hur energismarta funktioner kan byggas upp enligt ”Länsgården standard”. Utgångspunkten för standarden är ”energi och effekt på rätt plats vid rätt tillfälle”. Mats tryckte på vikten av att driftsystem anpassas efter användarens behov och lätt att känna igen. System och teknik får gärna vara avancerade men ska bygga på väl beprövad teknik innan den införs i Länsgårdens bestånd. Mer information om ”Länsgården standard” hittar ni i Mats presentation på följande länk: presentation av Mats Strömberg kring Länsgården standard

Mats redogjorde för Länsgårdens energimätningar i form av aktuella och föregående tim- dygns- och månadsförbrukningar. Statistik som också används för den effektstyrning som Länsgården tillämpar i samarbete med EON för att minska effekttoppar i Örebros fjärrvärmenät.

Futurum Fastigheter - jobba smartare med självstyrande system

Futurum Fastigheter arbetar aktivt med utveckling av driftsystem för minskad energianvändning och onödiga kostnader. Mia, Kristofer, Mikael och Lars presenterades olika typer av driftfunktioner i sina styrsystem. Förutom en uppbyggnad där flera funktioner är självreglerande så har stort fokus lagts på att förklara hur funktionerna fungerar på ett illustrativt sätt. Bland annat beskrevs hur Futurum arbetar med dynamiskt pumpstopp som du kan läsa mer om på följande länk: spara energi genom pumpstopp

Vidare presenterade Kristoffer hur man kunnat minska energianvändningen till fläktaggregat genom smart styrning av äldre ventilation. Futurum visade programmet Struxurware som inte levt upp till deras förväntningar. Det tillsammans med tidigare satsningar innebär i nuläget att Futurum har flera system men på sikt är målsättningen att samla det i ett gemensamt system.

Örebrobostäder – Nytt driftsystem med fokus på vidareutveckling

Tommy Molin på Örebrobostäders beskrev den resa som fortfarande pågår kring att ersätta ett befintligt inarbetat driftssystem med ett nytt och de utmaningar de medfört. Det måste vara enkelt att göra uppdateringar, annars är risken att de uteblir. Tidigare driftsystem (Citect - SCADA) hade stora begränsningar och det tog ofta lång tid att uppdatera driftbilder. Tidigare kunde det ta 12 timmar att lägga in en ny undercentral i systemet, idag tar det 3 timmar och målet är att komma ner till 2 timmar. Med hjälp av en framtagen standard är mycket förberett och har en utformning som är lätt för entreprenörer att lyfta in i systemet.

Det var också svårt och dyrt att anpassa befintligt system utifrån de utvecklingsbehov som ÖBO hade. ÖBOs nuvarande driftsystem ”Smart web” bygger på programmet ”Web port” men har utvecklats och anpassats utifrån ÖBOs önskemål. Tidigare begränsningar för användare är borta, systemet har bättre funktionalitet, kan enklare och snabbare uppdateras och är billigare i drift.

Framåt hoppas ÖBO att systemet även kan vara underlag för garantiärenden genom insamling av felaktigheter och kopplas till underhållsplaner för ytterligare energieffektivisering.