Fastighetsnätverket logotyp

Vet du hur EU:s direktiv påverkar dig i fastighetsbranschen?

2020-01-09

Senast 10 mars 2020 ska EU:s nya direktiv för byggnaders energiprestanda vara implementerat i svensk lagtext. Det finns också fler lagar och förslag på nationell nivå på gång just nu. Men hur kommer dessa lagar och regler påverka dig och din verksamhet? 

Genom Vinterpaketet 2018 har åtta lagtexter från EU, inom energifrågor, reviderats och beslutats. Nu ska ett antal förslag implementeras i den svenska lagstiftningen, vilket i allra högsta grad kan påverka dig i fastighetsbranschen. Energikontoret Region Örebro län har gjort en kartläggning av vad som är på gång inom byggnader i Sverige och EU och vad det kommer att innebära. Ett urval ur kartläggningen kan du läsa här: 

Alla nya byggnader måste vara nära-noll efter 2020

Redan innan Vinterpaketet fanns kravet att alla nya byggnader måste vara nära-nollenergibyggnader efter 31 december 2020. Detta krav antogs i december 2016. Nu blir det snart verklighet! Det är upp till Boverket att fastställa vilka nivåer för vilken energiprestanda som måste uppfyllas och vad det därmed innebär i praktiken.

Krav på laddinfrastruktur på parkeringar med mer än tio parkeringsplatser

En ny artikel i direktivet om byggnaders energiprestanda ställer krav på att det ska installeras laddstationer på parkeringar i anslutning till byggnader som uppfyller dessa förutsättningar:

  • Byggnaden är ny eller genomgår en större renovering
  • Byggnaden har mer än tio parkeringsplatser
  • Bilparkeringen är belägen inuti byggnaden eller angränsar fysiskt till byggnaden

Boverket har utrett kraven och gett förslag på hur de svenska byggreglerna bör kompletteras med kraven i direktivet. Deras förslag är att:

  • Det ska finnas installerad ledningsinfrastruktur på alla parkeringsplatser för nya och ombyggda bostadshus.
  • Det ska finnas minst en laddningspunkt per parkering och att ledningsinfrastruktur för minst en femtedel av parkeringsplatserna för lokalbyggnader.
  • Det ställs retroaktiva krav för lokalbyggnader om de har en parkering med fler än 20 parkeringsplatser. Detta ska vara uppfyllt senast den 1 januari 2025 och gäller alltså retroaktivt, även om det inte görs någon ändring av byggnaden i övrigt.

Ändrade ramar för byggnaders energiprestanda

I Vinterpaketet reviderades ramen för hur byggnaders energiprestanda ska fastställas. Den svenska regeringen har gjort en politisk skrivelse om systemgränsen för energiprestandan med bedömningen att även i fortsättningen utgå från levererad energi och att ersätta primärenergifaktorer med viktningsfaktorer för att beräkna energiprestandan. Boverket har nu föreslagit uppdaterade energihushållningsregler, vilket skulle innebära dessa förändringar och vissa ändrade kravnivåer. Från remissrundan har det kommit kritik mot Boverkets tolkning, där de menar att beräkningen utifrån levererad energi gör att en kan räkna bort egenproducerad energi som solel. Det innebär att detta inte ställer krav på byggnaden utan på valet av uppvärmningsform och att det inte är teknikneutralt.

Krav på individuell mätning och debitering (IMD)

I energieffektiviseringsdirektivet finns krav på tillgång till individuella mätare för värme, kyla och tappvarmvatten för att ge ökade incitament för boende att minska sin energianvändning. I Sverige har det hittills inte funnits några krav på IMD med hänvisning till ett undantag om det inte är kostnadseffektivt. Med synpunkter från EU har Boverket under 2019 kommit med ett förslag på att införa IMD i vissa fall, där det dock också finns möjligheter till undantag.

Förslagen innebär i korthet att:

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Klimatdeklarationer vid nybyggnation och framtidens byggregler

Något som inte dykt upp från EU utan föreslagits på nationell nivå är krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Boverket har fått i uppdrag att utreda detta under 2019, och regeringens avsikt är att införa krav på klimatdeklarationer från och med 1 januari 2022.

Boverket har också fått i uppdrag att se över regelverket inom byggande, BBR och EKS, med tanken att ta fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler. Uppdraget ska redovisas senast 20 december 2020.

Läs mer