Fastighetsnätverket logotyp

Rättsfall: Fastighetsägare måste energikartlägga

2019-02-19

I december 2017 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå att NP10 fastigheter Luleå AB skulle genomföra en energikartläggning och utifrån denna redovisa en energiplan. Beslutet överklagades, men har nu avslagits av Mark- och miljödomstolen. Detta kan bli vägledande för liknande fall framöver.

Enligt miljöbalken ska kommuner, länsstyrelser och myndigheter kontrollera att företag följer miljöbalkens regler. Genom tillsynen kan tillsynsmyndigheten besluta att företaget måste åtgärda vissa saker. I det beslut som Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå tog gällande NP10 fastigheter Luleå AB blir åtgärden en energikartläggning - och med utgångspunkt från denna att redovisa en energiplan med tidplan för eventuella energieffektiviserande åtgärder.

Beslutet överklagades men avslogs

Bolaget överklagade nämndens beslut och fallet togs vidare till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen avslog överklagandet i juni 2018. Bolaget gick då vidare och överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som lämnade besked strax innan jul 2018. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämndens beslut baseras på 2 kap 5 § miljöbalken enligt vilken alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att hushålla med råvaror och energi, den så kallade hushållningsprincipen. Bolaget ansågs vara en verksamhetsutövare enligt miljöbalken då de bedriver verksamhet som består i att de hyr ut lokaler till olika företag. Mark- och miljödomstolen bedömde också att det ansågs rimligt med åtgärderna som hade förelagts. Därmed avslogs överklagan.

Hur kan rättsfallet påverka mig?

I juridiken är det vanligt att använda tidigare avgöranden i liknande rättsfall, så kallade prejudikat. Det har tidigare inte funnits domar som fastställt krav på fastighetsägare att genomföra energikartläggningar. I och med detta rättsfall kan tillsynsmyndigheter nu hänvisa till fallet som tidigare rättspraxis och det är sannolikt att även senare rättsfall kommer att följa domen som ges i detta fall. Eftersom bolaget nu har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen finns dock fortfarande en möjlighet att fallet omprövas.

Vill du veta mer?