Fastighetsnätverket logotyp

Nytt beräkningsverktyg lanserat för mätning-och kartläggning av klimatutsläpp i bygg-och fastighetsbranschen

2021-04-14

En ny vägledning för kartläggning och beräkning av företags klimatutsläpp, som är ett av målen inom färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg-och anläggningssektor 2045.

Inom färdplanen har Byggföretagen och Fastighetsägarna tagit fram ett beräkningsverktyg för att stötta alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn till att minska klimatavtrycket i sin verksamhet.

Färdplanen har utryckt ett behov att på ett enkelt sätt förstå och mäta sin egen klimat-och miljöpåverkan samt att detta görs med jämförbara och trovärdiga data. Det gjordes som en förutsättning av att ha kännedom av de klimatutsläpp som uppkommer, vilket är en viktig del i arbetet för att kunna sätta interna miljö-och klimatmål. Det understrykes att beräkningsverktyget är ett hjälpmedel för att kunna kartlägga, mäta och följa upp växthusutsläppen i en verksamhet.

Verktyget är uppbyggt på principiellt arbetssätt för insamling av underlag för växthusutsläpp i alla led. Utsläppen delas in i olika Scopes och redovisar direkta utsläpp, indirekta utsläpp, utsläpp från köpt energi samt utsläpp via avfallsmängder. Parametrar som använd energi, antal transporter, mängd inköpt material samt avfallshantering matas sedan in i en verktyget. Med hjälp av omräkningsfaktorer kan ett klimatavtryck mätt i koldioxidekvivalenter därefter räknas fram.

Verktyget är framtaget för att användas i redovisningssyfte men kan även användas som ett grovt verktyg för att ta fram specifika åtgärder i syfte till att minska klimatavtrycket från verksamheten.

Här hittar du länken till verktyget.