Fastighetsnätverket logotyp

Lärande Nätverk

2020-12-03

Genom lärande nätverk utbyts erfarenheter för att etablera och vidareutveckla fler Fastighetsnätverk.

Tillsammans med Energikontoren Sverige bjöd Fastighetsnätverket in till en träff på temat Lärande nätverk. Träffen syftade till att utbyta erfarenheter för att skapa och vidareutveckla nätverk. Följande tre nätverk presenterade sina erfarenheter för att få mer att hända inom hållbart byggande.

Östergötland Bygger Klimat Neutralt - ÖBKN
Camilla Einarsson från NCC presenterade ett nystartat nätverk som tagit sitt ursprung ur Cleantechföretagen i Östergötland med fokus på hur digitalisering kan bidra till klimatneutralt byggande.
Camillas presentation hittar ni på följande länk: Presentation ÖBKN

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat - Hållbara hus 
Michael Jalmby presenterade Hållbara hus, ett väletablerat nätverk sedan länge och med bred inriktning. Förutom energi- och klimatfrågor fokuserar nätverket även på ekonomiska och affärsmässiga grunder.
Michaels presentation hittar ni på följande länk: Presentation Hållbara hus
Läs mer om nätverket på följande länk: http://hallbarahus.se/

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle - STUNS
Hans Nyhlén berättade hur nätverket Stuns fokuserar på samspelet mellan universitet, näringsliv och samhälle. Det ligger till grund för hur de kan bidra till en mer hållbar tillväxt i Uppsalaregionen. Läs mer på följande länk https://stuns.se/

Identifierade framgångsrecept för framåtsyftande nätverk
Efter presentation av nätverken fördes diskussion kring framgångsfaktorer, utmaningar, viktiga resultat och vad som med facit i hand borde gjorts annorlunda.

Något som samtliga lyfte var vikten av att hitta eldsjälar för att skapa engagemang och aktörer som vågar gå före. För nyetablerade nätverk är det extra att lägga mycket kraft på att långsiktigt bygga goda relationer, vilket tar tid.

Diskussion fördes även kring vikten av att faktiskt kräva ett aktivt deltagande från nätverkets medlemmar vilket är en viktig grund både inom ÖBKN och Hållbara hus. Vidare finns inom Hållbara hus finns ett tätt samarbete med byggnadsnämnden vilket varit värdefullt. Det är något som t.ex. Fastighetsnätverket skulle kunna utveckla.

För goda relationer är det även viktigt att ett nätverk koordineras och styrs av en oberoende part. För gott förtroende är det även av vikt att aktivt samarbete mellan etablerade lokala nätverk, då de oftast finns flera.

Hans sammanfattade dagen väl med Christer Olssons ord ”Förtroende är lika med kompetens plus välvilja”.
Med det som ledord blir våra nätverk attraktiva och vi kan bidra till ökade insatser för hållbart byggande.