Fastighetsnätverket logotyp

Klimatsäkra dina byggnader!

2021-01-20

Klimatsäkring av byggnader viktigare då extrema väderförhållanden ökar

Klimateffekter bidrar till att extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Enligt försäkringsbolaget Folksam har skadekostnader till följd av naturkatastrofer fördubblats på 30 år. Hur väl rustade är era byggnader för framtiden? Det var huvudfrågan för dagens workshop där Fastighetsägarna, Castellum och Riksbyggen delade med sig av sina erfarenheter på temat.

Fastighetsägarna förebyggande åtgärder minskar skadekostnader

Klimatförändringar kan äventyra fastighetsbolagens verksamhet om åtgärder inte vidtas och förtjänar ett ökat fokus menade Björn Lundberg från Fastighetsägarna. Björn beskrev vilka scenarier som fastighetsägare behöver förbereda sig på. Det kan handla om ökade lokala medeltemperaturer på mellan fyra till sex grader, ökad nederbörd med 10-40 procent, värmeböljor och skyfall.  Fastighetsägare har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och informera hyresgäster. Björn delade med sig av sina topp fem åtgärder för att stå bättre rustade för framtiden.

  • Kontrollera avrinning av vatten från er fastighet
  • Installera backventiler i källare för att minska risken för vattenläcka
  • Planera för svalka vid värmeböljor exempelvis genom god stadsplanering av träd
  • Ha beredskap om det blir strömlöst
  • Ha beredskap för snö-och takskottning

Björn tryckte avslutningsvis på förebyggande åtgärder kostar betydligt mindre än att återställa skador. Ett konkret enkelt exempel är att säkerställa att alla källartrappor är försedda med tak. Mer information om hur fastighetsägare systematiskt kan arbeta för att klimatanpassa sina byggnader finns att ta del av på följande länk:https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi--miljo/klimatanpassningar/

Ta del av Björns presentation på följande länk: Fastighetsägarna

Castellum klimatanpassar byggnader för högre fastighetsvärde

Filip delgav Castellums erfarenheter av att under tre år arbetat aktivt med klimatrisker och scenarier för att bedöma klimatrisker, skaderisker och hur det påverkar värdet av deras fastigheter. Enligt Filip så visar ägare ett allt större intresse för klimatrisker. Han bedömer att inom fem år kommer alla fastighetsägare börjat värdera ekonomiska aspekter av klimatrisker. Bra byggnader är helt enkelt mer värda.

Filip gav tips på var det finns möjlighet att hämta information som ligger till grund för den bedömning Castellum gör. Bland annat har SMHI lokal klimatdata och framtidsprognoser som utgör en bra grund för att analysera lokala klimatrisker. Ni hittar SMHIs klimatdata och klimatscenarier på följande länk:https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat-sa-paverkas-vi

Filip avslutade med att lyfta fram Castellums nya utmaning att bygga klimatneutralt vilket är målsättningen för Polisens nya lokaler i centrala Örebro. Ni kan läsa mer om projektet på följande länk: https://www.castellum.se/vara-projekt/korsningen/

Ta del av Filips presentation på följande länk: Castellum

Riksbyggen inspirerar för mer klimatsäkra byggnader

Riksbyggen har utbildad sin organisation inom hållbarhetsarbete och arbetar även aktivt med att informera och entusiasmera de boende. Förutom kunskapsstöd kring hur föreningar kan klimatanpassa sin fastighet så bidrar de med inspirerande exempel och tävlingar för ökad hållbarhet.

Utgångspunkten för arbetet är att genom analys identifiera hållbarhet som visar effekten av hur en nyproducerad byggnad påverkar sin omgivning. Därtill identifieras ekosystemtjänster som till exempel grönyta och möjligheter till solavskärmning som är viktiga vid värmeböljor.

Emilia uppmanade till att fråga kommuner om skyfallskartläggningar. Det är ett underlag för åtgärder så att byggnader är bättre skyddade vid skyfall. Under 2021 kommer Riksbyggen ha en kampanj kring hållbarhetsidéer, fortsatt intern utbildning samt framtagande av handlingsplaner för akuta klimatrisker.

Ta del av Emilias presentation på följande länk: Riksbyggen

Samverkan för att växla upp hållbarhetsarbetet

I den avslutande diskussionsdelen fick talare och deltagare frågor kring i vilken omfattning de arbetar med att klimatsäkra sina byggnader. Flertalet av de svarande ansåg att de hade god rådighet till att minska fastigheternas klimatbelastning och även att klimatanpassa sitt bestånd. Det som har störst fokus är översvämningar och värmeböljor vilket även några deltagare hade framtagna strategier för att hantera. Deltagare lyfte avslutningsvis behovet av att samverka och sprida information för att få ett ökat fokus på detta område och få bekräftat att de som påbörjat arbetet är ”på rätt spår”.