Fastighetsnätverket logotyp

Gröna och trygga samhällen

2021-04-19

Regeringen har infört ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas.

Tanken bakom stödet är att utveckla bostadsområden med socioekonomiska utmaningar  i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå God bebyggd miljö, samtidigt som det skapas trygga trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av kommuner, fastighetsägare och tomträttshavare. Stöd kan även ges till någon annan om fastighetsägaren eller tomträttshavaren har gett sitt tillstånd.

Vilka är förutsättningarna för stöd?

Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som främjar syftet med stödet. Åtgärderna får inte påbörjas innan ansökan om stöd har kommit in till Boverket, och de ska vara slutförda inom två år från beslutsdatum för beviljat stöd.

Utbetalning av stöd

Högst 50 procent av ett beviljat stöd får betalas ut i förskott innan stödmottagaren har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats in och godkänts av Boverket. Stödet får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider stödnivån. Stöd ges enbart för åtgärder med en totalkostnad som är minst 200 000 kronor.

Läs mer om stödet hos Boverket.