Fastighetsnätverket logotyp

Dela el mellan byggnader

  • Per Halldin, Solkraft i Viby, presenterar solcellsanläggningen på Norra kyrkogården

    Per Halldin, Solkraft i Viby, presenterar solcellsanläggningen på Norra kyrkogården

  • Med undantag från nätkoncessionen på Änglandaskolan kan el från solcellerna delas mellan flera byggnader

    Med undantag från nätkoncessionen på Änglandaskolan kan el från solcellerna delas mellan flera byggnader

Intresset för solel har ökat dramatiskt, men för vissa som vill producera solel uppstår svårigheter då elen från solpanelerna inte kan överföras hur som helst mellan byggnader. Det finns dock vissa undantag som möjliggör att du kan producera elen på ett ställe och använda den på ett annat.

Nätkoncessionen

En grundregel för byggande av elledningar är nätkoncessionen. Denna innebär att du inte får bygga eller använda elektriska starkströmsledningar utan att ha ett särskilt tillstånd, kallat nätkoncession. Den som har nätkoncession har tillståndet, och den som har undantag från nätkoncessionen har rätt att dra elledningar utan att ha tillstånd. Det finns dock vissa undantag för nätkoncessionen vilket gör att du i vissa fall får dra elledningar trots att du inte är ett elnätsbolag, till exempel på eller i byggnader. För ledningar som ska gå mellan byggnader är det dock mer komplicerat att få till ett undantag och ha rätt att dra kablar. Detta kan därför bli en svårighet för den som vill installera solceller på en byggnad och använda solelen i en annan.

För att utreda om du får dra elledningar mellan byggnader kontaktar du din nätägare. Om du ändå behöver vägledning eller vill ha ett bindande besked ska du kontakta Energimarknadsinspektionen, där är dock handläggningstiden mycket lång. Nedan presenteras ett par exempel på fall som har undantag från kravet på koncession och därför kan överföra el från solceller till en annan byggnad. Alla undantag bygger på att ledningar dras inom ett internt nät, alltså att det är begränsat i utbredning och att elen som överförs används för egen verksamhet. Undantagen omfattar både likström och växelström.

Undantag för områden med vissa verksamheter

Vissa verksamheter har undantag för nätkoncessionen för sina interna nät, till exempel områden för industrianläggningar, sjukhus och skolor. Var gränsen går för vad som tolkas för sådana områden är inte alltid helt klart, men till exempel räknas inte ett område med kontor.

Gott exempel:

Futurum Fastigheter i Örebro har ett sådant undantag för nätkoncessionen då de förvaltar skolor. På exempelvis Änglandaskolan har de därför en enda anslutningspunkt till elnätet som går till flera olika byggnader på skolområdet, vilket exempelvis möjliggör att dela elen från solceller på byggnaderna. Johan Sellin, energiingenjör på Futurum Fastigheter, berättar att det är smidigt att ha undantaget från koncessionen då det förenklar dialogen med nätägaren.

Undantag för bostadsrättsförening

För en bostadsrättsförening kan du dela el från bostadshus till en byggnad som inte är ett bostadshus, till exempel ett förråd eller en tvättstuga. Det går också att överföra el mellan olika användare när det gäller elledningar i eller på en och samma byggnad, även i hyreshus. Normalt går det dock inte att överföra el mellan olika huskroppar i en bostadsrättsförening.

Undantag för överföring mellan produktionsenheter

Ett undantag som kan omfatta flera verksamheter än de som nämnts ovan är överföring på interna nät som kopplar ihop flera elektriska produktionsanläggningar som tillsammans utgör en funktionell enhet. Alltså, om du har solceller installerat på flera byggnader kan du dra ledningar mellan enheterna och därför dela elen i ett internt nät mellan dessa byggnader. Solcellsanläggningarna på byggnaderna behöver inte vara lika stora, faktiskt kan det räcka med en mycket liten solcellsanläggning för att det ska kunna tolkas in i undantaget.

Gott exempel:

Ett exempel på en verksamhet som har använt detta undantag är Svenska kyrkan i Örebro. De ville använda solel till sin krematoriebyggnad, men då taket inte var i skick att bära solpaneler sökte de efter andra alternativ. I samarbete med nätägaren E.ON. identifierades möjligheten att använda undantaget i nätkoncessionen för överföring mellan produktionsenheter. De skulle då kunna ha en stor solcellsanläggning med 254 solpaneler på Norra kyrkogården och en enda solpanel på Krematoriet, vilket möjliggjorde att de kan överföra el mellan produktionsenheterna. Det var också en förutsättning att det var samma ägare för båda fastigheterna som elen skulle överföras mellan.