Fastighetsnätverket logotyp

Byggnadens energisystem - hur hänger det ihop?

  • En bil från Linde Energi laddas vid en laddplats.

    En bil från Linde Energi laddas vid en laddplats.

  • En stuga med solceller på taket.

    En stuga med solceller på taket.

Solel och laddstolpar, kapning av effekttoppar, ventilation och värmebehov – det finns mycket som hänger ihop i byggnadens energisystem! Genom att se fastigheter som en helhet fungerar delarna bättre tillsammans och det finns fler potentiella vinster med energiarbetet. Till exempel kan egenanvändningen av solel öka genom att öka eller flytta elbehovet, och effekttoppar kapas under de kallaste timmarna på året så att energibolaget slipper starta oljepannan.

Dessutom kan fastigheter ses i ett större system än bara som en enskild byggnad; som en del av det stora energisystemet. Genom att se till bestånd av fastigheter finns ännu fler affärsmöjligheter och energinyttor.

Vill du veta mer om elsystemet?

Solceller

Solceller för elproduktion blir mer och mer populärt, och en installation kan ofta hänga ihop med andra investeringar för att öka värdet med egen el. Egenproducerad el är då en del i byggnadens energisystem.

Många vill använda mer av solelen som produceras, bland annat för att den oftast har större värde än el som säljs på elnätet. Detta kan göras till exempel genom att öka elbehovet i byggnaden, att flytta elbehovet i tid och att flytta elen. En solcellsinstallation kan dessutom ofta ha fler vinster i byggnaden än att spara el. Att kapa effekttoppar på elsidan kan exempelvis ge lägre abonnemangskostnader. Med styrning och lagring kan detta användas ännu mer.

Ökat elbehov

Genom att installera laddplatser kan ni ladda elbilar med solel, elbehovet ökar alltså så att mer av solelen kan användas på plats.

Med en värmepump kan också egenproducerad el användas till värmebehovet i byggnaden, och är alltså ytterligare ett alternativ för att öka elbehovet. Läs mer om byggnadens värmesystem nedan.

Flytta elbehovet

Många företag har effektabonnemang, vilket innebär att ni betalar för det högsta effektuttaget ni använder. Det finns därför fördelar med att kapa ner det högsta effektuttaget, alltså effekttopparna, eftersom det minskar den delen av din elräkning som du betalar för effekten. En möjlighet är att använda driftcentraler som kan styra elanvändningen i vissa utvalda apparater automatiskt. Elbehovet kan då styras efter solelproduktionen, byggnadens elanvändning eller priset för el på elnätet.

Med batterilagring kan ni ladda upp och ur batterier och därför också flytta elanvändningen i tid. Det ger ytterligare möjligheter till styrning av byggnadens elbehov.

Gott exempel:

Inom projektet Soldrift Sjöängen i Askersund har olika driftstrategier för energisystemet i byggnaden med solceller, batterilagring och laddplatser testats. Projektet visade att solcellsanläggningen och batterilagret kan bidra till ett jämnare effektuttag med sänkta elnätskostnader och möjlighet till reservkraft, utan negativ påverkan på driftsäkerhet och elkvalitet. 

Flytta elen

Det är också möjligt att flytta elen från solpanelerna och använda någon annanstans. I flerbostadshus är det möjligt att installera ett gruppabonnemang då solelen kan användas både till fastighetselen och i lägenheterna. Ett gruppabonnemang kan också ge lägre fasta kostnader än summan av flera, lägre abonnemangskostnader då elanvändningen jämnas ut och har mindre toppar. 

Det är i vissa fall möjligt att flytta el mellan byggnader och på så vis öka underlaget för solelen. Det krävs dock att ni omfattas av ett undantag från nätkoncessionen och har tillstånd att bygga elledningar.

Gott exempel:

I Örebro testas konceptet Power2U av InnoEnergy och det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder. Power2U syftar till att styra byggnadens energisystem med solel, batterilagring och flexibel energianvändning, men också möjliggöra samverkan mellan flera byggnader. 

Vill du veta mer om värmesystemet?

Styrning av värmesystemet

Det är också möjligt att planera och styra värmesystemet för att till exempel kapa effekttoppar eller ta tillvara på ventilationsvärme. För den som har fjärrvärme kan det gå att skapa avtal med fjärrvärmebolaget så att du får ersättning för att minska ditt värmeuttag under en effekttopp på nätet, vilket innebär att de kan slippa starta oljepannor som annars behövs när värmebehovet är som störst.

Gott exempel:

Örebroporten har ett samarbete med energibolaget E.ON där spillvärme från deras fastigheter höjer returen på fjärrvärmen.

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential att återvinna den energi som annars spolas ner i avloppet.

Värme och kyla

Många fastigheter har både kyl- och värmesystem. Dessa kan antingen samverka eller motverka varandra. Här kan du läsa mer om köldmedier och energibesparing i kylsystemet. 

Se filmen om solel i byggnadens energisystem