Fastighetsnätverket logotyp

Region Örebro län fastigheter - Kulverten upp i ljuset

Hur kan överskottsvärme från kulvertar tas tillvara och bidra till minskade driftkostnader och klimatnytta? Det undersöker fallstudien Kulverten, upp i ljuset!

Region Örebro län fastigheter förvaltar bland annat Örebro universitetssjukhus (USÖ). Som i många andra sjukhus, har USÖ långa gångtunnlar och stora kulvertar med tekniska installationer i form av kylanläggningar, undercentraler och reservkraftsystem. Dessa installationer skapar överskottsvärme som skulle kunna kunna tas tillvara och nyttjas i byggnadens befintliga värme- eller kylsystem.

Fallstudien syftar till att undersöka om och hur överskottsvärme från sjukshuskulvertar kan tillvaratas. Målet med studien är att uppskatta hur stor potentialen till energieffektiviseringen är genom att värmen återvinns samt att presentera en teknisk lösning för hur den kan tas tillvara.

Innehållet och resultatet bör vara applicerbart även på andra sjukhus i länet och i andra län/landsting. Resultaten bör även kunna tillämpas i andra fastigheter som har installationsteknik och förlustvärme i större källarlokaler. 

För mer information om pågående fallstudien, läs bifogad fil.