Fastighetsnätverket logotyp

Region Örebro län fastigheter - Kulverten upp i ljuset

  • Termografiskt foto av värmeleckage i kulvert

    Termografiskt foto av värmeleckage i kulvert

Region Örebro läns Fastighetsförvaltning förvaltar idag Örebros universitetssjukhus. Kulvertarna och intilliggande teknikutrymmen har tekniska installationer som kylanläggningar, undercentraler och reservkraftsystem. Installationerna ger upphov till läckage av värme. Denna värme skulle kunna reduceras och tillvaratas (förflyttas) för att minska värmebehov i andra delar av byggnaden.

Fallstudien syftar till att utreda om och hur låggradig överskottsvärme från kulvertar kan tillvaratas genom att växlas eller förädlas för att nyttjas i byggnadens befintliga värme- eller kylsystem. Ett urval av kulvertar och apparatutrymmen har studerats inom denna fallstudie.

Genom platsbesök och termografering av kulvert- och apparatutrymmen har upphovet av spillvärme kartlagts. Platsbesök i byggnaderna visade att det finns stor förbättringspotential och potential för energieffektivisering genom att i första hand undvika att läckage av värme uppstår.

De åtgärder som har identifierats i fallstudien syftar främst till att minska onödig energiläckage i kulverten. Fallstudien visar också att det går att utnyttja låggradig överskottsvärme från kulvertar i universitetssjukhuset istället för fjärrvärme, till exempel till markvärme utanför entrén till akutmottagningen och utanförliggande gata. Det uppskattas att ångsystemt kan effektiviseras med 15%, och att energiförbrukningen kan minskas med ca 70 MWh/år genom att genomföra ytterligare åtgärder föreslagna i fallstudien. Effektiviseringspotentialen gäller den del kulverten som undersöktes i fallstudien, och inte hela kulvertsystemet under USÖ.

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport och tillhörande presentation via länkar nedan.