Fastighetsnätverket logotyp

MDH och Futurum - Energi på menyn

Mälardalens högskola sätter energin på menyn tillsammans med Futurum fastigheter och undersöker energieffektiva storkök

Energianvändning och potential till minskade driftkostnader i storkök är ofta hög. I de flesta fall saknas verktyg för att mäta energiförbrukningen, vilket gör att problemet hamnar i skymundan i verksamheterna. Nya undersökningar visar dock att möjligheterna att energieffektivisera uppgår till 50 procent - varav 10 procent handlar om att kökspersonalen kan ändra sitt arbetssätt.

Fallstudien Energieffektiva skolkök - Energi på menyn syftar till att kartlägga hur elanvändningen fördelar sig i ett antal identiska kök. Studien syftar även till att utforska vilken inverkan kökspersonalens agerande har på den totala elanvändningen. Målet är att hitta effektiva åtgärder som minskar elanvändningen med 25 procent i storköken.

Fallstudien genomförs i samarbete mellan Mälardalens högskola och Futurum fastigheter.

Fallstudiens underlag ger kunskap och erfarenhet kring energieffektiva skolkök. Studien är även till nytta för Futurum fastigheter som inom snar framtid kommer renovera och nyproducera många storkök. Det är också av intresse för andra fastighetsägare med restaurangverksamhet.

Därtill ger fallstudien upphov till fördjupningsområden kopplat till analys av mätdata och beteenderelaterade aspekter. Det är av intresse för bl.a. Mälardalens högskola då det ger underlag för förslag till projekt och exjobb för studenter med aktuell inriktning.

Mer information om pågående fallstudie hittar ni i bifogad fil.