Fastighetsnätverket logotyp

Byggnadsfirman Lund - Ett systematiskt Energiarbete

Byggnadsfirman lund vill bedriva ett systematiskt energiarbete

Många fastighetsägare har stor potential till energieffektivisering i sitt bestånd. Fallstudien syftar till att hitta åtgärder för energieffektivisering som går att genomföra för en större del av fastighetsägarens bestånd. Underlaget ska utgöra grund för att motivera andra fastighetsägare att driva ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för energieffektivisering.

Syftet är att identifiera åtgärder för energieffektivisering som går att genomföra för en större del av fastighetsägarens bestånd. Målet var att hitta 8 till 10 lönsamma åtgärder för energieffektivisering som tillsammans kan minska byggnadens energibehov med minst 10 procent.

Många flerbostadshus har en liknande uppbyggnad och Byggnadsfirman Lund har, som många andra fastighetsägare, flera byggnader från 60-talet. Genom att ta fram åtgärdsförslag med tillhörande nyckeltal kring energieffektivisering och besparing skapas underlag för att presentera och sprida informationen till flera fastighetsägare.

Förslag på 15 åtgärder som anses vara relevanta för hela företagets byggnadsbestånd har tagits fram och presenteras i fallstudien. Av de femton typåtgärder som har presenterats har Byggnadsfirman Lund i det första läget valt att gå vidare med två, och dessa åtgärder testas i en av deras största fastigheter.

Energikartläggningens analyser visar att energianvändningen kan minska med 23 % energi genom att implementera två åtgärder i en fastighet. Potentialen för energieffektivisering och lönsamhet måste givetvis bedömas från fall till fall men resultaten från fallstudien tyder ändå på att besparingspotentialen i liknande byggnader är stor. Mer än 10 % energieffektivisering kan uppnås även om bara någon enstaka av åtgärderna genomförs

 

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport och tillhörande presentation via länkar nedan.